El- og brandtekniske inspektioner

El- og brandtekniske inspektioner

Inden et anlæg, der er placeret i et eksplosionsfarligt område idriftsættes, skal der, jf. Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen, udføres indledende inspektion af de elektriske og mekaniske systemer samt kontrol af klassifikationen for området.

Det er af væsentlig betydning for sikkerheden i sådanne områder, at integriteten af de specielle karakteristika opretholdes gennem hele anlæggets levetid.

Resultatet af de indledende inspektioner skal registreres, og dokumentationen for denne inspektion skal give tilstrækkelig information til:

a) at give en historisk redegørelse for vedligeholdelsesaktiviteterne med begrundelsen for sådanne aktiviteter og
b) at eftervise effektiviteten af fremgangsmåden ved vedligeholdelsen.

Der skal opbevares optegnelser over fundne fejl og de afhjælpende handlinger, der er foretaget.
Efter at et eksplosionsbeskyttet anlæg er idriftsat, skal der udføres inspektioner efter en fastlagt procedure, og jf. DS/EN 60 079-17 skal der udføres inspektioner og vedligeholdelsesaktiviteter som:

  • Indledende inspektion
  • Detaljeret inspektion
  • Løbende overvågning
  • Periodisk inspektion
  • Stikprøveinspektion
  • Tæt inspektion
  • Visuel inspektion

Myndighederne kræver, at elektrisk / mekanisk udstyr og det klassificerede område som helhed kontrolleres af et kvalificeret firma.

Såfremt der sker ændringer af et klassificeret område, skal dette kontrolleres og eksplosionssikringsdokumenterne skal tilrettes, så de passer til forholdene.

Vi udfører indledende, visuelle, tætte og detaljerede inspektioner samt kontrol af zoneklassifikationen (anlæggets eksplosionssikkerhed) som uvildige rådgivere.

Udover Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen er det virksomhedens forsikringsselskab, der kontrollerer om de lovpligtige inspektioner udføres.

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.