ATEX-direktiv 1999/92/EF

ATEX betyder ATmosphères EXplosives

ATEX-direktiv 1999/92/EF

ATEX kommer fra det franske ATmosphères EXplosives og betyder eksplosive atmosfærer.

ATEX-direktiv 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner

 • Biogasanlæg
 • Deponeringsanlæg
 • Gasfordampere
 • Gasfyldeanlæg
 • Træ- og halmfyringsanlæg

Brændbare væsker 

 • Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
 • Benzinstationer og tankanlæg
 • Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
 • Farve- og lakfabrikker
 • Glasfibervirksomheder m.v. der fx genvinder acetone
 • Den kemiske industri
 • Medicinalindustrien
 • Oliemøller
 • Olieraffinaderier
 • Tøjrensning med kulbrintemaskiner
 • Virksomheder der oprenser olie og jord

Støv

 • Formaling af foderstof (grovvareselskaber m.m.)
 • Kulmøller (kraftværker)
 • Melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • Plastindustri (den kemiske industri m.m.)
 • Pneumatisk pulvertransportsystemer og omrørere (medicinalindustrien)
 • Posefyldeanlæg
 • Pulvermaleanlæg (industrilakerere)
 • Spraytørringsanlæg til sukker, mælk o.l.
 • Spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • Sækketømmeanlæg
 • Ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • Visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)
 • Øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel

Listen er ikke endegyldig og det er den endelige risikovurdering af virksomhedens produkter eller produktion, der er afgørende.

1999/92/EF ATEX-direktivet omhandler sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstager, herunder klassifikationen af et eksplosionsfarligt område, og er gældende for de virksomheder, der har eksplosionsfarlige områder i deres produktion. Er tidligere fra EC kommissionen benævnt: ATEX 118 / ATEX 137 / Minimumsdirektiv.

Direktivet administreres i Danmark af Beredskabsstyrelsen & Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse 478 samt tilhørende vejledninger beskriver hovedpunkter, som minimum skal effektueres af arbejdsgivere med eksplosionsfare i virksomheden:

 • Begrænsning af virkningerne af en eksplosion
 • Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
 • Beskrivelse af arbejdssted, område, processer og/eller aktiviteter
 • Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
 • Forebyggelse af tændkilder
 • Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejdere
 • Krav til dokumentation
 • Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
 • Koordinering
 • Kontrol inden ibrugtagning
 • Metode til kortlægning og vurdering
 • Mærkning af eksplosionsfarlige områder
 • Rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
 • Skriftlige instrukser
 • Særlige APV krav
 • Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
 • Tekniske foranstaltninger

Vi udfører rådgivning i forbindelse med implementeringen af ATEX-direktiv 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktiv 1999/92/EF.

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.