Ydelser

ATEX direktivet 1999/92/EF

ATEX direktivet 1999/92/EF

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX-direktivet 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner Biogasanlæg Deponeringsanlæg Gasfordamper Gasfyldeanlæg Træ- og halmfyringsanlæg Brændbare væsker  Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler Benzinstationer og tankanlæg Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg) Farve- og lakfabrikker Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone Kemisk industri Medicinalindustri Oliemøller Olieraffinaderier Tøjrensning med kulbrintemaskiner Virksomheder som oprenser olie og jord ...
Se mere ...
ATEX Direktivet 94/9/EF (ATEXD)

ATEX Direktivet 94/9/EF (ATEXD)

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner Biogasanlæg Deponeringsanlæg Gasfordamper Gasfyldeanlæg Træ- og halmfyringsanlæg Brændbare væsker  Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler Benzinstationer og tankanlæg Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg) Farve- og lakfabrikker Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone Kemisk industri Medicinalindustri Oliemøller Olieraffinaderier Tøjrensning med kulbrintemaskiner Virksomheder som oprenser ...
Se mere ...
ATEX- direktiverne

ATEX- direktiverne

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

Herunder kan du læse om begge atex direktiver, men du kan også vælge at gå direkte til

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) eller ATEX-direktivet 1999/92/EF

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner Biogasanlæg Deponeringsanlæg Gasfordamper Gasfyldeanlæg Træ- og halmfyringsanlæg Brændbare væsker Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler Benzinstationer og tankanlæg  Centralkøleanlæg ...
Se mere ...
Brandtekniske vurderinger

Brandtekniske vurderinger

Der udføres brandtekniske vurderinger af produktionsudstyr og lokaliteter samt personalemæssige sikkerhedsforhold. Brandstrategien integreres og klarlægger de optimale løsninger, hvortil produktionstab og udgiften til at højne sikkerhedsniveauet sættes i relief.Ved udførelsen af brandtekniske vurderinger tages udgangspunkt i gældende lovgivninger som:

Arbejdstilsynets regler og bekendtgørelser ATEX direktiverne Bygningsreglement Erfaringer fra produktspecifikke virksomheder Relevante lovgivninger Stærkstrømsbekendtgørelser Tekniske forskrifter og vejledninger fra Beredskabsstyrelsen Vejledninger fra Dansk Brand- & sikringsteknisk Institut

Analyse af brand og røgudvikling, evakuering samt vurdering af ...

Se mere ...
CE-mærkning maskiner

CE-mærkning maskiner

TNG Engineering ApS har specialviden i direktiver og standarder, som ligger bag den lovpligtige CE-mærkning af anlæg til industriel anvendelse jvf. maskindirektivet. Siden 1995 har vi foretaget risikovurderinger og udarbejdet teknisk dokumentation, som er grundlæggende for at kunne udføre en CE-mærkning af et maskinanlæg.

Vi er specialister i el og automation og har erfaring i teknisk problemløsning for industrien. Vi har kompetencerne og finder frem til den optimale løsning, som fører frem til CE-mærkning ...

Se mere ...
El- og brandtekniske inspektioner

El- og brandtekniske inspektioner

Inden et anlæg, som er placeret i et eksplosionsfarligt område idriftsættes, skal der jf. Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen udføres indledende inspektion af de elektriske og mekaniske systemer samt kontrol af klassifikationen for området. Det er af væsentlig betydning for sikkerheden i disse områder, at integriteten af disse specielle karakteristika opretholdes gennem hele anlæggets levetid.

Resultatet af de indledende inspektioner skal registreres, og dokumentationen for den indledende inspektion skal give tilstrækkelig information ...

Se mere ...
El-projektering af proces- og industriinstallationer

El-projektering af proces- og industriinstallationer

TNG Engineering ApS udfører projektering af elektriske installationer for industribygninger og proces-/maskinanlæg.

Vi besidder stor viden omkring test og kvalifikation i relation til lovgivningskrav og udfører projekterne og idriftsættende opgaver. Vores kompetencer og service inden for elektrisk projektering omfatter:

Design af el-tavler og kontrolpaneler for automatiske anlæg Instrumentering Projektering og design af industrielle elektriske installationer Rådgivning omkring el-tekniske opgaver Tilsyn og test af elektriske installationer og el-tavler Udarbejdelse af udbudsmateriale

Vi tager udgangspunkt i de ...

Se mere ...
Foredrag og kursusvirksomhed

Foredrag og kursusvirksomhed

TNG Engineering ApS udfører kompetencegivende kurser og oplysende foredragsvirksomhed ATEX® :

Kompetencegivende kurser Kursus i installation og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Kursus i vedligeholdelse af eksplosionsbeskyttet installationer Uddannelse af medarbejder der er beskæftiget i et eksplosionsfarligt område Seminarer og foredrag Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder ATEX direktivet 94/9 ATEXD materiel og sikringssystemer ATEX-direktivet, 1999/92 Sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstager Klassifikation af eksplosionsfarlige områder Elektrisk udstyr for maskiner og CE mærkning ...
Se mere ...

Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

TNG Engineering ApS udfører klassifikation af eksplosionsfarlige områder jvf. ATEX direktivet 1999/92/EF samt andre tidsmæssige standarder. Grundlaget for en klassifikation er gældende standarter, normer og myndighedsforhold, hvor det fastlægges, hvad behovet for området er. Virksomhedens risici aspekter undersøges og vores brede procesmæssige kendskab sikrer, at virksomheden opnår den korrekte og optimale løsning. Denne løsning beskrives i det lovpligtige eksplosionssikringsdokument. Som sparringspartner til det lokale redningsberedskab bistår vi gerne med ...

Se mere ...

Kursus i konstruktion & opbygning ef elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

ATEX direktivet 94/9 (ATEXD), og standarderne DS/EN 60 079-14 & DS/EN 60 079-17 stiller krav til uddannelse af personer, som installerer og/eller vedligeholder eksplosionsbeskyttet installationer og udstyr.

Fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr, stiller krav til, at deres udstyr installeres af kompetent personale, som er fortrolige med installations principper i et eksplosionsfarligt område, hvortil der således er indirekte krav om uddannelse af personer der installerer sådan eksplosionsbeskyttet udstyr. ...

Se mere ...

Risikovurdering af personsikkerhed og maskinanlæg

TNG Engineering ApS udfører risikovurdering af maskinanlæg og personsikkerhedsmæssige aspekter. Risikovurderinger for maskinanlæg udføres efter maskindirektivets bestemmelser.

Opgaver inden for disse områder definerer de situationer, hvor personer er udsat for en eller flere farer. Farlige situationer kan ofte forudses og skal betragtes samt behandles professionelt.

TNG Engineering ApS har mange års erfaring i risikovurdering og sikring af såvel maskinanlæg som personer. Der udarbejdes udførlige rapporter som virksomhedsejeren kan anvende i samråd med sikkerhedsrepræsentant.

TNG Engineering: ...

Se mere ...

UAPV for eksplosionsfarlige områder

Udarbejdelse af udvidet APV for eksplosionsfarlige områder

Jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 skal der, inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, udarbejdes en udvidet APV (arbejdspladsvurdering), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet – også kaldet risikovurdering. Reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV, som er gældende for virksomheden.

Minimumskrav jvf. ATEX 1999/92/EF og Arbejdstilsynets ...

Se mere ...

Vedligeholdelsesplanlægning af elektriske installationer

Elektriske installationer i et eksplosionsfarligt område kræver en fastlagt vedligeholdelsesplan samt inspektioner jvf. bl.a. DS/EN 60 079-17 Det indebærer, at ethvert vedligeholdelsesarbejde, der er beskrevet i en nærmere vedligeholdelsesplan, skal betragtes ud fra udstyrskategorien som helhed.

Med henblik på inspektion og vedligeholdelse skal ajourført dokumentation for de følgende punkter være tilgængelig:

a) Klassifikationen af det eksplosionsfarlige område samt eksplosionssikringsdokument b) Materielgruppe og temperaturklasse c) Optegnelser, der er tilstrækkelige til, at det ...

Se mere ...