Adgang til eksplosionsfarlige områder

Adgang til eksplosionsfarlige områder

Med henvisning til ATEX-direktivet 1999/92/EF og de danske bekendtgørelser, der implementerer
direktivet, skal medarbejdere, der er beskæftiget i et eksplosionsfarligt område, modtage oplæring
i eksplosionsrisici.

At færdes i eksplosionsfarlige områder kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og årvågen
adfærd hos alle medarbejdere, uanset om det er driftsmedarbejdere, rengøringspersonale eller
eksterne håndværkere.

For at undgå uheld i eksplosionsfarlige områder er det vigtigt, at medarbejderne får indsigt i og
forståelse for, hvorfor der gælder strenge krav til sikkerheden.

På kurset gennemgås bl.a. hvornår dampe fra brandfarlige væsker og gasser samt støv kan
eksplodere, hvilke forskellige antændelseskilder, der findes til en eksplosiv atmosfære, og hvordan
man undgår uheld, samt hvilke særlige forhold, der gør sig gældende på virksomheden.

Undervisningen tager udgangspunkt i de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for
eksplosionsfarlige områder, specifikt på virksomheden og dennes sikkerhedsniveau.

Undervisningsmateriale udarbejdes i samråd med den sikkerhedsansvarlige på virksomheden.

Kurset er kompetencegivende inden for Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 og
Beredskabsstyrelsens bestemmelser, hvis virksomheden ligeledes er omfattet af “Tekniske
forskrifter”, og gennemføres med eksempelvis 12 måneders mellemrum, ved nyansættelser samt
ved jobrotation etc.

Se supplerende information om kurset (link til PDF dokument).
“Uddannelse af medarbejdere, der er beskæftiget i eksplosionsfarlige områder”